FFB - Fritz Familjejuridik

FFB Familjejuridik © 2003

Vid dödsfall

När en person har avlidit måste man enligt svensk lag upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter behöver man dock inte göra bouppteckning utan då upprättas en dödsboanmälan, vilket sker med kommunens hjälp. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket. Dödsbodelägarna ansvarar för att en bouppteckning upprättas,egendomen tas omhand, skulder betalas, en deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas. Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Vi upprättar bouppteckningen i bostaden eller på vårt kontor. Vi hjälper er gärna med detta och även med bland annat arvskifte, dödsboförvaltning, testamenten och gåvobrev. Med vår erfarenhet har vi möjlighet att hjälpa dig med en helhetslösning där vi kan ta hand om allt kring förvaltning, försäljning av fastighet/bostadsrätt, bortforsling av lösöre, flyttstädning mm. Arvskifte Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Var den avlidne gift, ska först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i 9 -13 kap. äktenskapsbalken. Efterlämnar den avlidne en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen ska bodelningen förrättas innan arvskifte får äga rum. Varje delägare har rätt att vid skiftet få del i varje slag av egendom. Man ska dock försöka att inte dela sådant som hör ihop utan detta bör föras till samma lott. En arvskifteshandling skall upprättas som skrivs under av delägarna.   När dödsbodelägarna inte kan komma överens kan tvångsskifte istället genomföras.   Dödsbodelägarna behöver inte förrätta arvskifte. Under förutsättning att alla dödsbodelägare är överens kan de istället träffa avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo enligt 24 kap ärvdabalken. Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna och kan anpassas efter delägarnas önskemål….om alla parter är överens.


VID DÖDSFALL

Att förlora en nära anhörig är ofta en chock och en jobbig process med sorg. Mitt i detta kräver svensk lag att man upprättar en bouppteckning. Vi hjälper er med allt kring bouppteckning, och arvskifte vi kan hjälpa er med löpande betalning av räkningar mm. Kontakta oss för mer information.
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se

Vid dödsfall

När en person har avlidit måste man enligt svensk lag upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter behöver man dock inte göra bouppteckning utan då upprättas en dödsboanmälan, vilket sker med kommunens hjälp. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket. Dödsbodelägarna ansvarar för att en bouppteckning upprättas,egendomen tas omhand, skulder betalas, en deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas. Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Vi upprättar bouppteckningen i bostaden eller på vårt kontor. Vi hjälper er gärna med detta och även med bland annat arvskifte, dödsboförvaltning, testamenten och gåvobrev. Med vår erfarenhet har vi möjlighet att hjälpa dig med en helhetslösning där vi kan ta hand om allt kring förvaltning, försäljning av fastighet/bostadsrätt, bortforsling av lösöre, flyttstädning mm. Arvskifte Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Var den avlidne gift, ska först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i 9 -13 kap. äktenskapsbalken. Efterlämnar den avlidne en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen ska bodelningen förrättas innan arvskifte får äga rum. Varje delägare har rätt att vid skiftet få del i varje slag av egendom. Man ska dock försöka att inte dela sådant som hör ihop utan detta bör föras till samma lott. En arvskifteshandling skall upprättas som skrivs under av delägarna.   När dödsbodelägarna inte kan komma överens kan tvångsskifte istället genomföras.   Dödsbodelägarna behöver inte förrätta arvskifte. Under förutsättning att alla dödsbodelägare är överens kan de istället träffa avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo enligt 24 kap ärvdabalken. Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna och kan anpassas efter delägarnas önskemål….om alla parter är överens.

VID DÖDSFALL

Att förlora en nära anhörig är ofta en chock och en jobbig process med sorg. Mitt i detta kräver svensk lag att man upprättar en bouppteckning. Vi hjälper er med allt kring bouppteckning, och arvskifte vi kan hjälpa er med löpande betalning av räkningar mm. Kontakta oss för mer information.
FFB Familjejuridik © 2003
Telefon & Mail 0142-29 77 15 013-10 44 22 kontakt (a) ffb.se


FFB - Fritz Familjejuridik